ಅ अ, अम्मा वाक्य

ಅ अ

 

ಅಮ್ಮ  अम्मा, माँ

 

माँ रोटी बनाती हैं।

  

अम्मा चपाति माडुत्तारे

अम्मा (माँ) चपाति (रोटी) माडुत्तारे (बनाती हैं)

ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಮ್ಮ (माँ) ಚಪಾತಿ (रोटी) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (बनाती हैं).