ಅ अ, अरमने उदाहरण

ಅ अ 

ಅರಮನೆ   अरमने, महल

  

palace