ಅ अ, अरमने वाक्य

ಅ अ

 

ಅರಮನೆ   अरमने, महल

रानी महल में निवास करती है।

  

अरमने अल्लि वासा माडुत्ताले।

अरमने (महल) अल्लि (में) राणि (रानी) वासा (निवास) माडुत्ताले (करती है)

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ (महल में) ರಾಣಿ (राणि) ವಾಸ (निवास) ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ (करती है).