ಅ अ, अम्रता वाक्य

ಅ 

 

ಅಮೃತ   अम्रता, अमृत

अमृत पीने से मरते नहीं।

  

अम्रता कुड़िदरे सायोदिल्ला।

अम्रता (अमृत) कुड़िदरे (पीने से) सायोदिल्ला (मरते नहीं)

ಅಮೃತ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ.

ಅಮೃತ (अमृत) ಕುಡಿದರೆ (पीने से) ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ (मरते नहीं).