ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು.


मेरा नाम राजू है

मेरा (ನನ್ನ) नाम (ಹೆಸರು) राजू (ರಾಜು).