ನೀನು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವೆ?

ನೀನು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವೆ?

तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?

तुम (ನೀನು) कौन सी (ಯಾವ) कक्षा में (ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ) पढ़ते हो (ಓದುತ್ತಿರುವೆ)?