ನಾನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ।

मैं  (ನೀನು) पहली  (ಒಂದನೇ) कक्षा में  (ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ) पढ़ता हूँ  (ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ).