ನೀನು ಯಾವ ಶಾಳೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ?

ನೀನು ಯಾವ ಶಾಳೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ?

तुम कौन से स्कूल को जाते हो?

तुम  (ನೀನು) कौन से  (ಯಾವ) स्कूल को  (ಶಾಳೆಗೆ) जाते हो  (ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ)?