ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.


मैं कावेरी स्कूल जाता हूं।

मैं  (ನಾನು) कावेरी  (ಕಾವೇರಿ) स्कूल  (ಶಾಲೆಗೆ) जाता हूं  (ಹೋಗುತ್ತೇನೆ).