நான் பெங்களூருக்கு புதியவன்

விவேக் ரவிவை பெங்களூரு நகரத்துக்கு புதியவர் என்று அறிவிக்கிறார்.

 

நான் சென்னைக்கு புதிதாக வந்துள்ளேன்.


ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಹೊಸದಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನು (நான்) ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ (சென்னைக்கு) ಹೊಸದಾಗೆ (புதிதாக) ಬಂದಿದ್ದೇನೆ (வந்துள்ளேன்).

--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 4:00 PM