நீங்கள் பெங்களூருவுக்கு ஏன் வந்தீர்கள்?

நீங்கள் பெங்களூருவுக்கு ஏன் வந்தீர்கள்?


உரையாடல்: அவர் பெங்களூருவுக்கு ஏன் வந்தார் விவேக் ரவிடம் கேட்கிறார்.

 

நீங்கள் சென்னைக்கு ஏன் வந்திருக்கிறீர்கள்?

  

ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರುಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀರ?

ನೀವು (நீங்கள்) ಬೆಂಗಳೂರುಗೆ (சென்னைக்கு) ಯಾಕೆ (ஏன்) ಬಂದಿದೀರ (வந்திருக்கிறீர்கள்)?


 

சென்னை எனக்கு வேலை கிடைத்தது.

  

ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ನನಗೆ (எனக்கு) ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ (சென்னை) ಕೆಲಸಾ (வேலை) ಸಿಕ್ಕಿದೆ (கிடைத்தது).


--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 4:08 PM