உங்கள் வீட்டின் எண் என்ன?

உங்கள் வீட்டின் எண் என்ன?


உரையாடல்: அதே குடியிருப்பு சமுதாயத்தில் இருப்பது, ரவி விவேக் தனது வீட்டின் எண்ணைக் கேட்கிறார்.

 

 

ரவி: உங்கள் வீட்டின் எண் என்ன?

  

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು?

ನಿಮ್ಮ (உங்கள்ಮನೆ (வீட்டின்ಸಂಖ್ಯೆ (எண்ಏನು (என்ன)?

 


விவேக்: எங்கள் வீட்டின் எண்இரண்டு பூஜ்யம் இரண்டு.

  

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ೨೦೨.

ನಮ್ಮ (எங்கள்) ಮನೆ (வீட்டி) ಸಂಖ್ಯೆ (ன் எண் ) ಅ೨೦೨ (இரண்டு பூஜ்யம் இரண்டு).

 

--x--

చివరిగా మార్చినది: శనివారం, 13 అక్టోబరు 2018, 6:10 సా.