நீங்கள் கன்னடிகாவா?

நீங்கள் கன்னடிகாவா?


உரையாடல்
: ரவி ஒரு கன்னடிகா என்பதை விவேக் கேட்கிறார்.விவேக்:


1)  நீங்கள் கன்னடிகாவா?


ನೀವು ಕನ್ನಡದಉರ?

ನೀವು (நீங்கள்) ಕನ್ನಡದಉರ (கன்னடிகாவா)?

 

2) உனக்கு கன்னடம் தெரியுமா?

ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರತ್ತಾ?

ನಿಮಗೆ (உனக்கு) ಕನ್ನಡ (கன்னடம்) ಬರತ್ತಾ (தெரியுமா)?

 

ரவி: ஆம், நான் கன்னடிகா.

ಹವ್ದು, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ.

ಹವ್ದು (ஆம்), ನಾನು (நான்) ಕನ್ನಡಿಗ (கன்னடிகா).

 

--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 6:13 PM