நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்கிறீர்களா?

நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்கிறீர்களா?


உரையாடல்: விவாகக் திருமணம் செய்து கொண்டால் ரவி.

 

ரவி: நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்கிறீர்களா?


ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆಗಿದಿಯ?

ನಿಮಗೆ (நீங்கள்) ಮಾಡುವೆ (திருமணம்) ಆಗಿದಿಯ (செய்துகொள்கிறீர்களா)?

 

விவாகக்:

1) ஆம்நான் திருமணம் செய்துகொண்டேன்.


ಹವದು, ನನಗೆ ಮಾಡುವೆ ಆಗಿದೆ.

ಹವದು (ஆம்), ನನಗೆ (நான்) ಮಾಡುವೆ (திருமணம்) ಆಗಿದೆ (செய்துகொண்டேன்).

 

2) இல்லைநான் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.

ಇಲ್, ನನ್ನ ಮಾಡುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ (இல்லை), ನನ್ನ (நான்) ಮಾಡುವೆ (திருமணம்) ಆಗಿಲ್ಲ (செய்து கொள்ளவில்லை).

 

-x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 6:14 PM