நீ எங்கே வேலை செய்கிறாய்?

நீ எங்கே வேலை செய்கிறாய்?


உரையாடல்அவர் வேலை செய்யும் விவேக்கை ரவி கேட்கிறார்.


ரவிநீ எங்கே வேலை செய்கிறாய்?

ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ನೀವು (நீ) ಎಲ್ಲಿ (எங்கே) ಕೆಲ್ಸಾ (வேலை) ಮಾಡುತ್ತೀರಾ (செய்கிறாய்)?

 

 

விவேக்: நான் .பி.ஸி மென்பொருள் பிரைவேட் லிமிடெட் வேலை.

ನಾನು ಅಬ್ಚ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ನಾನು (நான்) ಅಬ್ಚ್ (.பி.ஸி ) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (மென்பொருள்) ಪ್ರೈವೇಟ್ (பிரைவேட்) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (லிமிடெட்) ಅಲ್ಲಿ (அங்கு) ಕೆಲ್ಸಾ (வேலை) ಮಾಡ್ತೀನಿ (கவனமாக இருங்கள்).

 

--x--

Last modified: Sunday, 18 November 2018, 9:17 PM