வேலைக்காக நீங்கள் எவ்வாறு பயணம் செய்கிறீர்கள்?

வேலைக்காக நீங்கள் எவ்வாறு பயணம் செய்கிறீர்கள்?

 

உரையாடல்: ரவி விவேக் எவ்வாறு வேலை செய்கிறார் என்று கேட்கிறார்.

 

ரவி: வேலைக்காக நீங்கள் எவ்வாறு பயணம் செய்கிறீர்கள்?


ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ?

ನೀವು (நீங்கள்) ಆಫೀಸಿಗೆ (வேலைக்காக) ಹೇಗೆ (எவ்வாறு) ಹೋಗುತ್ತೀರಾ (பயணம் செய்கிறீர்கள்)?

 

விவேக்:

1) ஒரு அலுவலக வண்டி எனக்கு வருகிறது.

ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಬರತ್ತೆ.

ನನಗೆ (எனக்கு) ಆಫೀಸ್ (அலுவலக) ಕ್ಯಾಬ್ (வண்டி) ಬರತ್ತೆ (வருகிறது).

 

 

2) நான் மோட்டார் சைக்கிளில் செல்கிறேன்.

ನಾನು ಮೋಟಾರ್ಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು (நான்) ಮೋಟಾರ್ಬಿಕೆ (மோட்டார் சைக்கிளில்) ಮೇಲೆ (மீது) ಹೋಗುತ್ತೇನೆ (செல்கிறேன்).

 

 

3) நான் காரில் பூல் செல்கிறேன்.

  

ನಾನು ಕಾರ್ ಪೂಲ್ ನಲಿ ಹೋಗುತೇನೆ.

ನಾನು (நான்) ಕಾರ್ (காரில்) ಪೂಲ್ (பூல்) ನಲಿ (இல்) ಹೋಗುತೇನೆ (செல்கிறேன்).

 

4) நான் வோல்வோ பஸ்ஸில் போகிறேன்.


ನಾನು ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತೇನೆ.

ನಾನು (நான்) ವೋಲ್ವೋ (வோல்வோ) ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ (பஸ்ஸில்) ಹೋಗುತೇನೆ (போகிறேன்).--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 6:19 PM