உதவி கேட்கவும்

உதவி கேட்கவும்

 

உரையாடல்: ரவி விவேக்க்கு உதவுமாறு உதவுகிறார்.

 

ரவி: நீங்கள் எந்த உதவியும் விரும்பினால்என்னிடம் கேளுங்கள்.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಶಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೂ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೀ.

ನಿಮಗೆ (நீங்கள்) ಏನು (எந்த) ಶಾಯ (உதவியும்) ಬೇಕಿದ್ರೂ (விரும்பினால்), ನನಗೆ (விரும்பினால்) ಕಾಲ್ ಮಾಡೀ (கேளுங்கள்).

--x--

Last modified: Saturday, 13 October 2018, 6:20 PM