பிரியாவிடை

பிரியாவிடை

 

உரையாடல்: ரவி குட்பை கூறுகிறார் மற்றும் உரையாடல் முடிந்துவிட்டது.

 

ரவி: நான் சென்று வருகிறேன்.

ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೋಗಿ ಬರುತೇನೆ.

ನಮಸ್ಕಾರ (வணக்கம் ), ಹೋಗಿ (சென்று) ಬರುತೇನೆ (வருகிறேன்).

 

--x--

Last modified: Sunday, 18 November 2018, 9:20 PM