2


'ಏ ದೀಪಕ್, ನೀರಜಾಗೆ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬಹುದೋ?'' ಸೌಮ್ಯ ಕೇಳಿದಳು.

“ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಕೊಡೋಣ” ದೀಪಕ್ ಹೇಳಿದ.

 

'Ae Deepak, what gift can be given to Neeraja?' She asked.

"Let’s give a doll, Deepak said.

 

'Ē dīpak, nīrajāge ēnu uḍugore koḍabahudō?'' Saumya kēḷidaḷu.
“Ondu bombe koḍōṇa” dīpak hēḷida.

'ಏ (Ē) ದೀಪಕ್ (dīpak), ನೀರಜಾಗೆ (nīrajāge, to Neeraja) ಏನು (ēnu, what) ಉಡುಗೊರೆ (uḍugore, gift) ಕೊಡಬಹುದೋ (koḍabahudō, can be given)?'' ಸೌಮ್ಯ (Saumya) ಕೇಳಿದಳು (kēḷidaḷu).

“ಒಂದು (Ondu, one) ಬೊಂಬೆ (bombe, doll) ಕೊಡೋಣ (koḍōṇa, let’s give)” ದೀಪಕ್ (dīpak, Deepak) ಹೇಳಿದ (hēḷida, said).

 

-x-

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 4:02 PM