3


“ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು'' - ಸೌಮ್ಯಳ ಉತ್ತರ.

“ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡೋಣ.”


“If many people give me that only, I don’t want that, if anything is there it is good” - Soumya answered.

“So let's give a chess board.”


“Tumbā jana adannē koḍtāre, adu bēḍa, bēre ēnādrū ādare oḷḷeyadu'' - saumyaḷa uttara.


“Hāgidre ondu ces bōrḍ koḍōṇa.”


“ತುಂಬಾ (Tumbā, a lot) ಜನ (jana, members/ people) ಅದನ್ನೇ (adannē, that only) ಕೊಡ್ತಾರೆ (koḍtāre, give), ಅದು (adu, that) ಬೇಡ (bēḍa, do not want), ಬೇರೆ (bēre, other) ಏನಾದ್ರೂ (ēnādrū, anything) ಆದರೆ (ādare, is there) ಒಳ್ಳೆಯದು (oḷḷeyadu', is good)” - ಸೌಮ್ಯಳ (saumyaḷa, Sowmya’s) ಉತ್ತರ (Uttara, answer).


“ಹಾಗಿದ್ರೆ (Hāgidre, if that is so) ಒಂದು (ondu, one) ಚೆಸ್ (ces, chess) ಬೋರ್ಡ್ (bōrḍ, board) ಕೊಡೋಣ (koḍōṇa, let’s give).”


-x-

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 4:03 PM