8


“ಈ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಕೊಡೋಣವೇ?” ಸೌಮ್ಯ ಕೇಳಿದಳು.

“ಅದು ಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಡೋಣ' – ದೀಪಕ್ ಹೇಳಿದ.


Do you want to give this red rose? Asked mildly.

I don’t want that, let's give something durable for many more days, Deepak said.

 

“Ī kempu gulābi giḍa koḍōṇavē?” Saumya kēḷidaḷu.

“Adu bēḍa, heccu dina bāḷike baruvantahudu yāvudādarū koḍōṇa” – dīpak hēḷida.

 

“ಈ (Ī, this) ಕೆಂಪು (kempu, pink) ಗುಲಾಬಿ (gulābi, rose) ಗಿಡ (giḍa, plant) ಕೊಡೋಣವೇ (koḍōṇavē, shall we give))?” ಸೌಮ್ಯ (Saumya) ಕೇಳದಳು (kēḷidaḷu, asked).


“ಅದು (Adu, that) ಬೇಡ (bēḍa, don’t want), ಹೆಚ್ಚು (heccu, many more) ದಿನ (dina, day) ಬಾಳಿಕೆ (bāḷike, durable) ಬರುವಂತಹುದು (baruvantahudu, coming) ಯಾವುದಾದರೂ (yāvudādarū, something) ಕೊಡೋಣ' (koḍōṇa, let’s give) - ದೀಪಕ್ (dīpak, Dipak) ಹೇಳಿದ (hēḷida, said).


-x-

Last modified: Monday, 7 October 2019, 3:38 PM