2.2 ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

2.2 ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

Ondondu vākyadalli uttarisi

Answer in each sentence


ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನ ವಿಶೇಷವೇನು?


What's the fifth day of June?


Jūn aidanē tārīkhina viśēṣavēnu?


ಜೂನ್ (Jūn, June) ಐದನೇ (aidanē, fifth) ತಾರೀಖಿನ (tārīkhina, day’s) ವಿಶೇಷವೇನು (viśēṣavēnu, what is special)?

 

Answer

ಜೂನ್ ಐದನೇ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ’.


June 5th is ‘World Environment Day’.


Jūn aidanē ‘viśva parisara dina’.


-x-

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 4:41 PM