2.4 ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

2.4 ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

Ondondu vākyadalli uttarisi

Answer in each sentence


ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು? 


ಯಾವ (Yāva, which) ಉಡುಗೊರೆ (uḍugore, gift) ನೀಡಲು (nīḍalu) ದೀಪಕ್ (dīpak, Deepak) ಮತ್ತು (mattu, and) ಸೌಮ್ಯ (Sowmya) ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು (nirdharisidaru)? 


What gift did Deepak and Sowmya decide to give?


Yāva uḍugore nīḍalu dīpak mattu saumya nirdharisidaru?

 

Answer

ಸೀಬೆ ಗಿಡ

Apple plant

 

-x-

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 4:52 PM