2.5 ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

2.5  ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

Ondondu vākyadalli uttarisi

Answer in each sentence


ಮಾಧವ ಕುಲಕರ್ಣಿಯಾರು? 


ಮಾಧವ (Mādhava, Madhava) ಕುಲಕರ್ಣಿಯಾರು (kulakarṇiyāru, Kulkarni)? 


Who is Madhava Kulkarni?


Mādhava kulakarṇiyāru?

 

Answer

ಮಾಧವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೀರಜಾಳ ತಂದೆ.


Madhava Kulkarni is Neeraja's father.


-x-

Last modified: Saturday, 2 November 2019, 4:53 PM