Verse 2 ಪದ್ಯ ೨ಕುರಿ ನೆಗೆದಾಟ, ಕುರುಬರ ಕೊಳಲಿನೂದಾಟ,

ಇನಿಯರ ಬೇಟ, ಬನದಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳೂಟ,

ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟ, ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಲಿವಿನ ಪಾಟ,

ಕವೂ, ಜಗ್ ಜಗ್, ಪುಬ್ಬ, ಟೂವಿಟ್ಟವೂ!

 

Sheep galloping, Shepherds playing the flute,

Friends hunting, eating in the moonlight in the forest,

A new look, birds happily chirping,

Kawu, Jug Jug, Pubba, Toovittu!

 

Kuri negedāṭa, kurubara koḷalinūdāṭa,

iniyara bēṭa, banadali beḷadiṅgaḷūṭa,

hosa hosa nōṭa, hakkige nalivina pāṭa,

kavū, jag jag, pubba, ṭūviṭṭavū! 

 

ಕುರಿ (Kuri, sheep) ನೆಗೆದಾಟ (negedāṭa, galloping/ jumping and playing), ಕುರುಬರ (kurubara, shepherds) ಕೊಳಲಿನೂದಾಟ (koḷalinūdāṭa, playing the flute),


ಇನಿಯರ (iniyara, friends) ಬೇಟ (bēṭa, hunting), ಬನದಲಿ (banadali, in the forest) ಬೆಳದಿಂಗಳೂಟ (beḷadiṅgaḷūṭa, eating in the moonlight),


ಹೊಸ (hosa, new) ಹೊಸ (hosa, new) ನೋಟ (nōṭa, look), ಹಕ್ಕಿಗೆ (hakkige, birds) ನಲಿವಿನ (nalivina, happily) ಪಾಟ (pāṭa, chirping),


ಕವೂ (kavū), ಜಗ್ (jag) ಜಗ್ (jag), ಪುಬ್ಬ (pubba), ಟೂವಿಟ್ಟವೂ (ṭūviṭṭavū, was tweeting a lot)!


-x-

Last modified: Monday, 7 October 2019, 1:32 PM