ಸ್ವರ: 


ಈಜುಕೊಳ

  

swimming pool


  

ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತೇನೆ.


--x--

Last modified: Tuesday, 11 September 2018, 2:03 PM