ಸ್ವರ: 


ಎಲೆ

  

banana leaf


  

ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತೇನೆ.

 

ಎಂಟು

  

eight


  

ಈಗ ಎಂಟು ಘಂಟೆ.
  

ಶಾಲೆ ಎಂಟು ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ.


--x--

Last modified: Tuesday, 11 September 2018, 2:09 PM