Syllables, Velars: k- ṅa, ಕ-ಙ, ಕಾಗುಣಿತ ವೇಲರ್ಸ್

ಕಾಗುಣಿತ

 

ಪಟ್ಟಿ: ಸ್ವರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು

(Rotate the smartphone screen to see the full table)

ಅಂ ಅಃ
ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ ಕ್
Ka ki ku kr̥ ke kai ko kau kaṁ kaḥ k

  

ಅಂ ಅಃ
ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ ಖ್
Kha khā khi khī khu khū khr ̥khe khē khai kho khō khau khaṁ khaḥ kh

  

ಅಂ ಅಃ
ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ ಗ್
Ga gi gu gr̥ ge gai go gau gaṁ gaḥ g

  

ಅಂ ಅಃ
ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ ಘ್
Gha ghā ghi ghī ghu ghū ghr̥ ghe ghē ghai gho ghō ghau ghaṁ ghaḥ gh

  

ಅಂ ಅಃ
ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ ಙ್
Ṅa ṅā ṅi ṅī ṅu ṅū ṅr̥ ṅe ṅē ṅai ṅo ṅō ṅau ṅaṁ ṅaḥ

* Rarely used in modern Kannada.

--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 8:41 PM