ಕ್ಕ

ಎರಡರಷ್ಟು ವ್ಯಂಜನ: ಕ್ಕ

ಕ್ಕ = +

 


ಅಕ್ಕ

  

elder sister

  

ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

 ಪಕ್ಕ

  

near

  

ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 8:45 PM