ಗ್ಗ

ಗ್ಗ

ಗ್ಗ = +

 


ಹಗ್ಗ

  

rope

  

ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟು.--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 8:46 PM