ಯ್ಯ

ಯ್ಯ

ಯ್ಯ = +

 

 

ಅಯ್ಯ

  

father

  

ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೋ.--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 8:52 PM