ಲ್ಲ

ಲ್ಲ

ಲ್ಲ = +

 

 


ನಿಲ್ಲು

  

stop

  

ಕಳ್ಳ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು.--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 8:53 PM