2 .ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ, Fill the Poem

2. ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ

 

ಇಂಥ _ _ _ _ _ _ _

__ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ ಮರೆವುದು.

 

--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 10:38 PM