3) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ Write synonyms

3) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

 

ಬಾನು : ಆಕಾಶ, ಆಗಸ

ಗುಡಿ : ದೇವಸ್ಥಾನಮಂದಿರ

ಹೊನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಧನ

ಏರುಹತ್ತು 

--x--

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 10:41 PM