ಅ अ

वर्गीय वंजना - ಅ 

 


 

ಅಮ್ಮ  अम्मा, माँ

mother

 

माँ रोटि बनाती है।

  

अम्मा चपाती माड़ताले।

अम्मा (माँ) चपाती (रोटी) माड़ताले (बनाती है)

ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.

ಅಮ್ಮ (माँ) ಚಪಾತಿ (रोटी) ಮಾಡ್ತಾಳೆ (बनाती है).

ಅರಮನೆ   अरमने, महल

  

palace

रानी महल में निवास करती है।

  

अरमने अल्ली रानी वासा माडुताले।

अरमने (महल) अल्ली (में) रानी (रानी) वासा (निवास) माडुताले (करती है)

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ (महल में ) ರಾಣಿ (रानी) ವಾಸ (निवास) ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ (करती है).

 

ಅರಗಿಣಿ   अरगिने, तोता

  

parrot

पेड़ के ऊपर तोता देखा।

  

मरदमेले अरगिने नोडिद्देनु।

मरदमेले (पेड़ के ऊपर) अरगिने (तोता) नोडिद्देनु (देखा)

ಮರದಮೇಲೆ ಅರಗಿಣಿ ನೋಡಿದೆನು.

ಮರದಮೇಲೆ (पेड़ के ऊपर) ಅರಗಿಣಿ (तोता) ನೋಡಿದೆನು (देखा).

 

 

ಅಮೃತ   अमरता, अमृत

  

अमृत पीने वाले मरते नहीं।

  

अमरता कुड़ितारे सायोदिल्ला।

अमरता (अमृत) कुड़ितारे (पीने वाले) सायोदिल्ला (मरते नहीं)

ಅಮೃತ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ.

ಅಮೃತ (अमृत) ಕುಡಿದರೆ (पीने वाले) ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ (मरते नहीं).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:29 PM