ಆ आ

वर्गीय वंजना - ಆ  

 

  

 

ಆನೆ  आने, हाथी

  

elephant

हाथी के कान चौड़े हैं।

  

आने किवि अगलवागी इदे।

आने (हाथी) किवि (कान) अगलवागी (चौड़े) इदे (हैं)

ಆನೆ ಕಿವಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಇದೆ.

ಆನೆ (हाथी) ಕಿವಿ (कान) ಅಗಲವಾಗಿ (चौड़े) ಇದೆ (हैं).

 

 

ಆಟ   आटा, खेल

games

बच्चे खेल खेल रहे हैं।

  

मक्कलु आटा आडुत्तारे।

मक्कलु (बच्चे) आटा (खेल) आडुत्तारे (खेल रहे हैं)

ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು (बच्चे) ಆಟ (खेल) ಆಡುತ್ತಾರೆ (खेल रहे हैं).

 

ಆಮೆ  आमे, कछुआ

tortoise

कछुआ धीरे चलता है।

  

आमे निधानवगि नडियुतदे।

आमे (कछुआ) निधानवगि (धीरे) नडियुतदे (चलता है)

ಆಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆಮೆ (कछुआ) ನಿಧಾನವಾಗಿ (धीरे) ನಡೆಯುತ್ತದೆ (चलता है).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:29 PM