ಇ इ

वर्गीय वंजना - ಇ   

 


 

 

ಇರುವೆ  इरूवे, चींटी

  

ant

मिठाई हो तो चींटीयाँ आती हैं।

  

सिहि इद्दरे इरूवे बरुतदे।

सिहि (मिठाई) इद्दरे (हो तो) इरूवे (चींटीयाँ) बरुतदे (आती हैं)

ಸಿಹಿ ಇದ್ದರೆ ಇರುವೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿ (मिठाई) ಇದ್ದರೆ (हो तो) ಇರುವೆ (चींटीयाँ) ಬರುತ್ತದೆ (आती हैं).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:28 PM