ಈ ई

वर्गीय वंजना - ಈ  

ಈಜುಕೊಳ    ईजूकोला तरण ताल (स्विमिंग पूल)

  

swimming pool

गर्मी के मौसम में, मैं तरण ताल (स्विमिंग पूल) जाती/ जाता हूँ।

  

बेसिगेकालदल्ली, नानु ईजूकोलक्के होगुतेने।

बेसिगेकालदल्ली (गर्मी के मौसम में), नानु (मैं) ईजूकोलक्के (तरण ताल / स्विमिंग पूल) होगुतेने (जाती/ जाता हूँ)

ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತೇನೆ.

ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ (गर्मी के मौसम में), ನಾನು (मैं) ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ (तरण ताल / स्विमिंग पूल) ಹೋಗುತೇನೆ (जाती/ जाता हूँ).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:30 PM