ಉ उ

वर्गीय वंजना - ಉ  

  

 

ಉಗುರಿಗೆ   उगुरु, नाख़ून

  

fingernails

मेरे हाथ के नाख़ून पे रंग लगाती हूँ।

  

नन्न कईयल्ली उगुरगे बंना हाकुतेने।

नन्न (मेरे) कईयल्ली (हाथ के) उगुरगे (नाख़ून पे) बंना (रंग) हाकुतेने (लगाती हूँ)

ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಗುರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುತ್ತೆನೆ.

ನನ್ನ (मेरे) ಕೈಯಲ್ಲಿ (हाथ के) ಉಗುರಿಗೆ (नाख़ून पे) ಬಣ್ಣ (रंग) ಹಾಕುತ್ತೆನೆ (लगाती हूँ).

 

 

ಉಗಿಬಂಡಿ   उगिबंदि, रेल गाडी

  

train

मैं मेरे गृहनगर रेल गाडी से जाता / जाती हूँ।

  

नानु ऊरिगे उगिबंडिअल्लि होगुतेने।

नानु (मैं) ऊरिगे (गृहनगर) उगिबंडिअल्लि (रेल गाडी में) होगुतेने (जाता / जाती हूँ)

ನಾನು ಊರಿಗೆ ಉಗಿಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತೇನೆ.

ನಾನು (मैं) ಊರಿಗೆ (गृहनगर) ಉಗಿಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ (रेल गाडी में) ಹೋಗುತೇನೆ (जाता / जाती हूँ).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:30 PM