ಊ ऊ

वर्गीय वंजना  - ಊ  

   

 

 

ಊಟ   ऊटा, खाना

  

food

मैंने दोपहर का खाना खाया है।

  

नानु मध्याना ऊटा माडिदेनु।

नानु (मैंने) मध्याना (दोपहर) ऊटा (खाना) माडिदेनु (खाया है)

ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದೆನು.

ನಾನು (मैंने) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (दोपहर) ಊಟ (खाना) ಮಾಡಿದೆನು (खाया है).

 

ಊರು   ऊरु, गृहनगर

  

hometown

मेरा गृहनगर बेंगलुरु है।

  

नन्न ऊरु बेंगलुरु।

नन्न (मेरा) ऊरु (गृहनगर) बेंगलुरु (बेंगलुरु है)

ನನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು.

ನನ್ನ (मेरा) ಊರು (गृहनगर) ಬೆಂಗಳೂರು (बेंगलुरु).

 

ಊರುಗೋಲು   ऊरूगोलू, कुबड़ी

  

walking stick

मेरे दादा/ नाना को चलने के लिए कुबड़ी चाहिए।

  

नन्न अज्जनिगे नाडियलु ऊरूगोलू बेक़ु।

नन्न (मेरे) अज्जनिगे (दादा/ नाना को) नाडियलु (चलने के लिए) ऊरूगोलू (कुबड़ी) बेक़ु (चाहिए)

ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಡಿಯಲು ಊರುಗೋಲು ಬೇಕು.

ನನ್ನ (मेरे) ಅಜ್ಜನಿಗೆ (दादा/ नाना को) ನಡಿಯಲು (चलने के लिए) ಊರುಗೋಲು (कुबड़ी) ಬೇಕು (चाहिए).

 

 

ಊದುಬತ್ತಿ    ऊदुबत्ति, अगरबत्ती

  

agarbatti

भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं।

  

देवरिगे ऊदुबत्ति उरिसुत्तेवे।

देवरिगे (भगवान को) ऊदुबत्ति (अगरबत्ती) उरिसुत्तेवे (जलाते हैं)

ದೇವರಿಗೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಉರಿಸುತೇವೆ.

ದೇವರಿಗೆ (भगवान को) ಊದುಬತ್ತಿ (अगरबत्ती) ಉರಿಸುತೇವೆ (जलाते हैं).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:32 PM