ಋ रु

वर्गीय वंजना - ಋ  रु

  

 

ಋಷಿ   ऋषि, ऋषि

  

rishi sage

वाल्मिकि एक ऋषि थे।

  

वाल्मिकि ओब्बा ऋषि।

वाल्मिकि (वाल्मिकि) ओब्बा (एक) ऋषि (ऋषि)

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ (वाल्मिकि) ಒಬ್ಬ (एक) ಋಷಿ (ऋषि).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:33 PM