ಎ ए

वर्गीय वंजना - ಎ  


ಎಲೆ   एले, पत्ते

  

banana leaf

मैं केले के पत्ते पे खाना खाता/ खाती हूँ।

  

नानु बाले एलेयल्ली ऊटा माडुतेने।

नानु (मैं) बाले (केले) एलेयल्ली (के पत्ते पे) ऊटा (खाना) माडुतेने (खाता/ खाती हूँ)

ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತೇನೆ.

ನಾನು (मैं) ಬಾಳೆ (केले) ಎಲೆಯಲ್ಲಿ (के पत्ते पे) ಊಟ (खाना) ಮಾಡುತೇನೆ (खाता/ खाती हूँ).

 

ಎಂಟು  एंटु, आठ

  

eight

अब आठ बजे हैं।

  

ईगा एंटु घंटे।

ईगा (अब) एंटु (आठ) घंटे (बजे हैं)

ಈಗ ಎಂಟು ಘಂಟೆ.

ಈಗ (अब) ಎಂಟು (आठ) ಘಂಟೆ (बजे हैं).

 

 

विद्यालय आठ बजे शुरू होता है।

  

शालें एंटु घंटेगे प्रारम्भ अगुत्तदे।

शालें (विद्यालय) एंटु (आठ) घंटेगे (बजे) प्रारम्भ (शुरू) अगुत्तदे (होता है)

ಶಾಲೆ ಎಂಟು ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಲೆ (विद्यालय) ಎಂಟು (आठ) ಘಂಟೆಗೆ (बजे) ಪ್ರಾರಂಭ (शुरू) ಆಗುತ್ತದೆ (होता है).--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:31 PM