ಏ एॅ

वर्गीय वंजना - ಏ  एॅ


ಏಡಿ  ऐडी, केकड़ा

  

crab

मुझे केकड़ा पसंद है।

  

ननगे ऐडी इश्टा।

ननगे (मुझे) ऐडी (केकड़ा) इश्टा (पसंद है)

ನನಗೆ ಏಡಿ ಇಷ್ಟ.

ನನಗೆ (मुझे) ಏಡಿ (केकड़ा) ಇಷ್ಟ (पसंद है).

 

 

ಏಣಿ  ऐलु, सात

  

seven

मैं सात घंटे उठती हूँ।

  

नानु ऐलु घंटेगे ऐलुतेने।

नानु (मैं) ऐलु (सात) घंटेगे (घंटे) ऐलुतेने (उठती हूँ)

ನಾನು ಏಣಿ ಘಂಟೆಗೆ ಹತ್ತುತೇನೆ.

ನಾನು (मैं) ಏಣಿ (सात) ಘಂಟೆಗೆ (घंटे) ಹತ್ತುತೇನೆ (उठती हूँ).

 

--x--

చివరిగా మార్చినది: బుధవారం, 14 నవంబరు 2018, 10:32 సా.