ಐ ऐ

वर्गीय वंजना  - ಐ   ऐ 

  

 

ಐದು  अइदु, पाँच

  

five

मैं पाँच बजे को कॉफ़ी पीता/पीती हूँ।

  

नानु अइदु घंटेगे कॉफ़ी कुडियुतेने।

नानु (मैं) अइदु (पाँच) घंटेगे (बजे को) कॉफ़ी कुडियुतेने

ನಾನು ಐದು ಘಂಟೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತೇನೆ.

ನಾನು (मैं) ಐದು (पाँच) ಘಂಟೆಗೆ (बजे को) ಕಾಫಿ (कॉफ़ी) ಕುಡಿಯುತೇನೆ (पीता/पीती हूँ).

 

ಐರಾವತ  अइरावता

  

airavata

अइरावता इंदिरा देव का हाथी था।

  

अइरावता इंदिरा देवन आने।

अइरावता (अइरावता) इंदिरा (इंदिरा) देवन (देव का) आने (हाथी)

ಐರಾವತ ಇಂದ್ರ ದೇವನ ಆನೆ.

ಐರಾವತ (अइरावता) ಇಂದ್ರ (इंदिरा) ದೇವನ (देव का) ಆನೆ (हाथी).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:34 PM