ಒ ओ

वर्गीय वंजना  - ಒ  

  

 

ಒಂಟೆ    ओंटे, ऊंठ

  

camel

दुबई में बहुत ऊंठ हैं।

  

दुबईअल्लि बाहला ओंटे इवे।

दुबईअल्लि (दुबई में) बाहला (बहुत) ओंटे (ऊंठ) इवे (हैं)

ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂಟೆಗಳು ಇವೆ.

ದುಬೈಯಲ್ಲಿ (दुबई में) ತುಂಬಾ (बहुत) ಒಂಟೆಗಳು (ऊंठ) ಇವೆ (हैं).

 

ಒಂಭತ್ತು   ओमभत्तु, नौ

  

nine

मेरी पाठशाला नौ बजे शुरू होती है।

  

नन्न शाले ओमभत्तु घंटेगे प्रारम्भ आगुतद्दे।

नन्न (मेरी) शाले (पाठशाला) ओमभत्तु (नौ) घंटेगे (बजे पे) प्रारम्भ (शुरू) आगुतद्दे (होती है)

ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಂಭತ್ತು ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ (मेरी) ಶಾಲೆ (पाठशाला) ಒಂಭತ್ತು (नौ) ಘಂಟೆಗೆ (बजे पे) ಪ್ರಾರಂಭ (शुरू) ಆಗುತ್ತದೆ (होती है).

 

 

ಒಲೆ   ओले, अंगीठी

  

stove

माँ अंगीठी पर खाना बनाती है।

  

अम्मा ओलेयल्ली अडुगे माड़ताले।

अम्मा (माँ) ओलेयल्ली (अंगीठी पर) अडुगे (खाना) माड़ताले (बनाती है)

ಅಮ್ಮ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅಮ್ಮ (माँ) ಒಲೆಯಲ್ಲಿ (अंगीठी पर) ಅಡುಗೆ (खाना) ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ (बनाती है).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:34 PM