ಓ ऑ

वर्गीय वंजना  -   

 

ಓದು  ओदु, पढ़ो

  

read

वह पढ़ता है।

  

अवनु ओदुताने।

अवनु (वह) ओदुताने (पढ़ता है)

ಅವನು ಓದುತ್ತಾನೆ.

ಅವನು (वह) ಓದುತ್ತಾನೆ (पढ़ता है).

 

ಓಡು  ओडु, भागो 

  

run

तुम भागो।

  

नीनु ओडु।

नीनु (तुम) ओडु (भागो)

ನೀನು ಓದು.

ನೀನು (तुम) ಓದು (भागो).

 

ಓಲಗ   ओलगा, बैंड

  

शादी में बैंड है।

  

मदुवेअल्ली ओलगा इदे।

मदुवेअल्ली (शादी में) ओलगा (बैंड) इदे (है)

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಗ ಇದೆ.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ (शादी में) ಓಲಗ (बैंड) ಇದೆ (है).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:31 PM