ಔ औ

वर्गीय वंजना  - ಔ  

  

 

 

ಔಷದಿ  औषदी, दवाई

  

medicine

मुझे बुखार आया, मैंने दवाई खाई।

  

ननगे ज्वरा बंतु, औषदी तिंदेनु।

ननगे (मुझे) ज्वरा (ज्वरा) बंतु (आया), औषदी (दवाई) तिंदेनु (खाई)

ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಔಷದಿ ತಿಂದೆನು.

ನನಗೆ (मुझे) ಜ್ವರ (ज्वरा) ಬಂತು (आया), ಔಷದಿ (दवाई) ತಿಂದೆನು (खाई).

 

 

ಔತಣ   औतना, पार्टी

  

party

मेरे जन्मदिन पर पार्टी हुई थी।

  

नन्न हट्टिदा हब्बदल्ली औतना इत्तु।

नन्न (मेरे) हट्टिदा (जन्म) हब्बदल्ली (दिन पर) औतना (पार्टी) इत्तु (हुई थी)

ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಔತಣ ಇತ್ತು.

ನನ್ನ (मेरे) ಹುಟ್ಟಿದ (जन्म) ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ (दिन पर) ಔತಣ (पार्टी) ಇತ್ತು (हुई थी).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:35 PM