ಅಂ अं

वर्गीय वंजना - ಅಂ  अं

  

 

ಅಂಗಿ   अंगि, क़मीज़

  

shirt

आज सफ़ेद क़मीज़ पहनी है।

  

इवत्तु बिलि अंगि हाकिदीनी।

इवत्तु (आज) बिलि (सफ़ेद) अंगि (क़मीज़) हाकिदीनी (पहनी है)

ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.

ಇವತ್ತು (आज) ಬಿಳಿ (सफ़ेद) ಅಂಗಿ (क़मीज़) ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ (पहनी है).

 

 

ಅಂಗಡಿ   अँगड़ी, दुकान

  

shop

दुकान से मैसूर पाक लाना।

  

अँगड़ी इंदा मैसूर पाक तर्बेकु।

अँगड़ी (दुकान) इंदा (से) मैसूर पाक तर्बेकु (लाना)

ಅಂಗಡಿ ಇಂದ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತರಬೇಕು.

ಅಂಗಡಿ (दुकान) ಇಂದ (से) ಮೈಸೂರ್ (मैसूर) ಪಾಕ್ (पाक) ತರಬೇಕು (लाना).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:35 PM