ಅಃ अः

वर्गीय वंजना  - ಅಃ  अः

  

 

ನಮಃ   नमह, हमारे अपने

  

गोविंदाया नमहा।

  

गोविंदाया नमहा (हमारे अपने)

ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ.

ಗೋವಿಂದಾಯ (गोविंदाया) ನಮಃ (हमारे अपने).

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:36 PM