ಕ क

वेलार 

  

 

ಕರಡಿ   करडिभालू

  

bear

भालू जंगल का एक जानवर है।

  

करडि ओंदु कादिना प्राणी।

करडि (भालू) ओंदु (एक) कादिना (जंगल) प्राणी (जानवर)

ಕರಡಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ.

ಕರಡಿ (भालू) ಒಂದು (एक) ಕಾಡಿನ (जंगल) ಪ್ರಾಣಿ (जानवर).

 

--x--

Last modified: Wednesday, 14 November 2018, 10:38 PM